Soalan Trial Penggal 1, 2, 3966/1                                                                         PERCUBAAN STPM  2013

SAINS SUKAN
KERTAS 1
( satu jam setengah )
SMK. TUNKU TEMENGGUNG 06700 PENDANG KEDAH
Arahan kepada calon:
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.
Jawab semua soalan dalam Bahagian A. Tulis jawapan anda dalam ruang yang
Untuk kegunaan pemeriksa
Bahagian A
1

2

3

4

Bahagian B
Jumlah

disediakan  dalam kertas soalan ini.

Jawab mana-mana dua soalan dalam Bahagian B.Tulis jawapan anda pada helaian
 Jawapan  yang dibekalkan. Mulakan setiap jawapan pada helaian kertas yang baharu,
dan susun jawapan anda mengikut tertib berangka. Ikat helaian jawapan anda bersama
 dengan kertas soalan ini.

KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 4 HALAMAN BERCETAK
STPM 966/1

PENGGAL 1
SAINS SUKAN

Bahagian A [ 30 markah ]
Jawab semua soalan dalam bahagian ini

1.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan sosiologi sukan.                                                                    [1 markah  ]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(b) Nyatakan dua langkah meningkatkan penglibatan wanita dalam sukan.                          [ 2 markah  ]
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(c) Apakah yang dimaksudkan dengan sosialisasi ke dalam sukan dan sosialisasi menerusi sukan.
                                                                                                                                                                                                      [2 markah]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 (a) Nyatakan kemahiran pengurus sukan dalam sesebuah organisasi.                                                   [ 3 markah ]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (b) Jelaskan kaedah penyelenggaraan peralatan dalam memastikan peralatan sukan boleh digunakan                                                                                                                                                                                                                  [  3  markah ]
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


(c) Terangkan empat peranan utama pengurus dalam sesebuah organisasi sukan.        [4 markah]

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.a)Apakah faktor yang menyebabkan individu akan melibatkan diri dalam aktiviti berbentuk kesenggangan dan rekreasi.                                                                                                                                   [ 3 markah ]
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(b) Apakah definisi pengurusan risiko                                        .                                                                       [ 1 markah ]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(c) Nyatakan kaedah pengurusan risiko yang selalu dilakukan bagi mengurangkan berlaku risiko.                                                                                                                                                                                                                                   [ 3 markah  ]
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 (a) Jelaskan fungsi makronutrien dan mikronutrien kepada seseorang atlet.                                    [ 4 markah  ]
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(b) takrifkan maksud indeks glisemik dan nyatakan contoh setiap satunya.                          [4 markah  ]
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Bahagian B [30 markah]
Jawab mana-mana dua soalan dalam bahagian ini

5.(a) Perihalkan secara ringkas punca polarisasi kaum                                                                                          [ 3 markah ]
    (b) Jelaskan langkah dalam meningkatkan penglibatan wanita dalam sukan di Malaysia
                                                                                                                                                                                                      [ 8 markah ]
   (c) Huraikan dua peranan sukan sebagai satu industri dalam meningkatkan sumber pendapatan di negara ini                                                                                                                                                                                [ 4 markah ]

6. (a) Jelaskan perbandingan antara sistem liga dengan sistem kalah mati.                         [ 6 markah ]
    (b) Huraikan faktor-faktor yang diberi perhatian dalam menganjurkan sesuatu kejohanan sukan di sekolah anda                                                                                                                                    .                                   [ 9 markah ]

7.(a)Huraikan  kelebihan kegiatan kesenggangan dan rekreasi kepada individu, masyarakat dan negara.                                                                                                                                                                                                                [ 15 markah ]     KERTAS SOALAN TAMAT


Soalan Percubaan Penggal 3

Bahagian A [ 30 markah ]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.
1 (a) Nyatakan empat gaya kepemimpinan kejurulatihan sukan.                                                                    [ 4 markah ]
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   (b) Jelaskan  dua gaya kepimpinan kejurulatihan yang anda faham dalam (a) di atas.                   [ 4 markah]
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan eustres, distress, hiperstres, dan hipostres?  [ 4 markah]
Eustres:______________________________________________________________________________
Distres :______________________________________________________________________________
Hipertsres:____________________________________________________________________________
Hipostres:____________________________________________________________________________

 (b) Apakah gejala fisiologi akibat  stress?                                                                                                       [ 1 markah ]
_____________________________________________________________________________________

(c) Nyatakan  dua kaedah pengurusan stress  yang boleh  digunakan untuk mengurangkan tahap kebimbangan atlet.                                                                                                                                                 [ 2 markah ]
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3 (a) Nyatakan tiga kategori lakuan motor.                                                                                                     [ 3 markah ]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (b) Takrifkan dua daripada tiga kategori dalam (a) di atas.                                                                 [ 4 markah ]
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 (a) Senaraikan empat contoh kecederaan tisu lembut yang sering dialami oleh seorang atlet.
                                                                                                                                                                                                      [ 4 markah ]
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (b) Nyatakan empat faedah penggunaan ais pada kecederaan tisu lembut.                         [ 4 markah ]
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Bahagian B [ 30 markah ]
Jawab mana-mana dua soalan bahagian ini.
5.  Setiap jurulatih perlu  mengamalkan prinsip latihan yang berkesan.
     (a) Huraikan lima prinsip latihan yang perlu diamalkan itu.                                                          [ 5 markah ]
     (b) Jelaskan bagaimana dua daripada prinsip yang dihuraikan  dalam (a) dapat diaplikasi dalam sukan.
                                                                                                                                                                                                      [ 10 markah ]

6. (a) Nyatakan tiga fasa perkembangan motor.                                                                                                           [ 3 markah ]
    (b) Perihalkan dua perlakuan bagi fasa perkembangan  motor dari lahir hingga kanak-kanak.
                                                                                                                                                                                                      [ 6 markah ]
   (c) Perihalkan tiga ciri pergerakan dalam kawalan motor.                                                               [ 6 markah]

7. (a) Perihalkan  proses penilaian dalam menangani kecederaan sukan.                                                [ 10 markah ]
    (b) Nyatakan rawatan segera bagi mengatasi masalah pendarahan di hidung.                                [ 5 markah ];';lksa


Kertas Percubaan Johor


Bahagian A [30 markah ]
Jawab semua soalan dalam bahagian ini.
1(a)      Nyatakan definisi sosiologi sukan.                                                   [2 markah ]
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(b)        Nyatakan tiga ciri yang dapat membezakan permainan dan sukan.                        [3 markah ]
Permainan
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sukan
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(c)        Senaraikan empat kepentingan sukan dari aspek sosial.                           [2 markah ]
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.(a)     Senaraikan enam fungsi pengurusan sukan.                                                  [3 markah ]   (b)     Perihalkan maksud inventori.                                                                         [2 markah ]
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  (c)      Nyatakan tiga kepentingan inventori dalam pengurusan stor sukan.           [3 markah ]
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. (a)Nyatakan tiga faktor  penglibatan individu dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi.                                                                                                                                [ 3 markah ]

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(b) Apakah definisi pengurusan risiko?                                  .                                  [ 1 markah ]

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(c) Nyatakan tiga kaedah pengurusan risiko .                                                          [ 3 markah  ]

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.         (a). Perihalkan  konsep berikut


Normohidrasi


Hiperhidrasi


Hipohidrasi

[ 3  markah ]
(b). Nyatakan dua kesan dehidrasi ke atas fisiologi dan prestasi sukan.[ 2 markah ]
            (c)  Nyatakan tiga fungsi air pada tubuh badan.                                            [ 3 markah ]


Bahagian B [30 Markah]
Jawab mana-mana dua soalan dalam bahagian ini.

5.         Nyatakan sumbangan wanita dalam konteks sukan di Malaysia.   [15 markah ]     

6.         a) Nyatakan tiga nutrien utama yang terdapat dalam mee bandung.
[3 markah ]
            b) Jelaskan satu fungsi setiap nutrien utama yang anda nyatakan dalam (a)
    di  atas.                                                                                          [3 markah ]
c) Perihalkan proses pencernaan yang berlaku pada setiap nutrien utama
    yang anda  nyatakan  dalam (a) di atas bermula dari mulut.                                   
[ 9 markah ]
7.         (a) Apakah yang dimaksudkan dengan rekreasi luar dan rekreasi dalam?  
[2 markah]

            (b) Nyatakan tiga jenis rekreasi.                                                        [3 markah]

(c) Perihalkan lima matlamat aktiviti perkhemahan yang dijalankan semasa program    
     rekreasi luar.                                                                                 [10 markah]
                            STPM PERCUBAAN SEMESTER 3(2013)
SMK TINGGI BATU PAHAT
SAINS SUKAN
KERTAS 3
( 1 Jam 30 minit )
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
( MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE )

Untuk Kegunaan Pemeriksa
Bahagian
Soalan
Markah
A
1

2

3

4

B
Jumlah

Arahankepadacalon


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN

Jawabsemuasoalandalambahagian A. tuliskanjawapanandadalamruang yang disediakandalamkertassoalanini

Jawab mana-mana dua soalan dalam bahagian B. tulis jawapan anda pada helaian jawapan yang berasingan. Mulakan setiap jawapan pada helaian kertas yang baru,  susun jawapan anda mengikut tertib berangka. Ikathelaianjawapanandabersamakertassoalanini.
Kertas soalan ini terdiri daripada 5 halaman bercetak

Bahagian A [ 30markah ]
Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1          (a)        Apakah falsafah kejurulatihan yang diamalkan oleh seorang jurulatih yang berjaya?                                                                                                                                    [ 2Markah  ]
            (b)        Satu stail kejurulatihan mempunyai ciri yang berikut.                       
·         Keputusan dibuat tanpa mesyuarat atau mengadakan perbincangan.
·         Jurulatih menggunakan kuasa mutlak dan menjadi sasaran kebencian.

(i)                 Apakah stail kejurulatihan itu?                                               [ 1 Markah ]

(ii)               Nyatakan dua kelemahan lain yang terdapat pada stail kejurulatihan itu.                                                                                                                                     [ 3Markah ]    
            (c)        Nyatakan dua stail kejurulatihan yang lain daripada stail kejurulatihan dalam (a) di            atas.


                                                                                                                        [ 2Markah ]


2          (a)        Tiga jenis keagresifan dikenalpasti dalam sukan, iaitu keagrasifan ketara, keagresifan instrumental dan keagresifan asertif. Nyatakan satu cirri bagi setiap jenis keagresifan itu dan contoh situasi.                                                                                                                         [ 3Markah ]
KeagresifanKetara
Keagresifan Instrumental
Keagresifan
Asertif
           
            (b)        Nyatakan dua tanggungjawab pendidik, penyelidik dan pengamal klinikal sebagai ahli psikologi sukan.                                                                                                  [ 3Markah ]
Pendidik


Penyelidik


Pengamal klinikal            (c)        Nyatakan dua gejala fisiologi akibat stress.                                       [ 2Markah ]


3          (a)        Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran motor?                [ 2Markah ]

            (b)        Perihalkan maksud dan satu contoh permainan yang melibatkan kemahiran tertutup sahaja, kemahiran terbuka sahaja dan kedua-dua kemahiran tertutup dan terbuka.                                                                                                                                                                    [ 3Markah ]
Kemahiran tertutup
Kemahiran terbuka
Kemahiran tertutup dan terbuka
                                                                                                                                   
            (b)        Nyatakan dua tahap pembelajaran motor.                                          [ 2Markah ]


4          (a)        Semasa bertanding dalam cuaca yang panas,  seseorang atlet bermungkinan                        mengalami komplikasi kesihatan.
            Nyatakan tiga komplikasi kesihatan yang mungkin dialami oleh atlet itu.     [ 3Markah ]            (b)        Apakah dua tanda yang dapat dilihat apabila atlet mengalami komplikasi di (a)?
                                                                                                                                    [ 2Markah ]
                                                                                               


            (c)        Nyatakan dua tanda berlakunya ketegangan otot.                             [ 2Markah ]BahagianB[ 30markah ]
Jawab mana-mana dua soalan dalam bahagian ini.
5          (a)        Apakah yang dimaksudkan dengan pemulihan kecederaan dalam sukan ?
                                                                                                                                    [ 2Markah ]
            (b)        Perihalkan objektif pemulihan kecederaan dalam sukan.                   [ 7Markah ]
            (c)        Perihalkan kriteria yang membolehkan seorang atlet yang menjalani pemulihan                               kecederaan, kembali aktif bersukan.                                                   [ 6Markah ]

6          (a)        Terdapat dua jenis aktiviti memanaskan badan iaitu aktiviti memanaskan badan                 umum dan aktiviti memanaskan badan khusus.
                        (i)         Jelaskan perbezaan antara dua jenis aktiviti memanaskan badan ini
                                                                                                                                    [ 3Markah ]
                        (ii)        Nyatakan enam faedah melakukan aktiviti memanaskan badan.
                                                                                                                                    [ 6Markah ]
            (b)        Nyatakan enam faedah melakukan aktiviti gerak kendur.                 [ 6Markah ]
7          Perihalkan tahap pembelajaran kemahiran yang diketengahkan oleh Fitts dan Posner.                                                                                                                                             [ 15Markah ]


7 comments: